Ekspertyzy fonoskopijne

Pobieramy materiał porównawczy do identyfikacji mówców na terenie całej Polski.

Możemy wydawać opinie zespołowe (3 ekspertów fonoskopii).

Fonoskopia nagrań to:

 • wykonanie odpowiednich badań jakości zabezpieczonych badań
 • wykonanie charakterystyki elektro – akustycznej odpowiedniego badania audio i wideo
 • wykonanie dokładnej analizy urządzeń, jakie wykorzystuje się do przeprowadzenia nagrań
 • wykonanie badania informatycznego i komputerowego zarejestrowanego nagrania
 • zmiana formatu nagrania
 • wykonanie badania zapisanego na urządzeniach podsłuchowych
 • wykonanie analizy wszelkich nagrań zarejestrowanych z wykorzystaniem telewizji przemysłowej oraz zwiększenie jakości samych nagrań
 • pozbycie się przeszkadzających zakłóceń i szumów z nagrań, a następnie dokonanie ich zapisu z wykorzystaniem stenogramów
 • przeprowadzenie badania prawdziwości nagrania
 • sprawdzenie czy nikt nie ingerował w samo nagranie

Badanie fonoskopijne nagranych głosów to:

 • wykonanie identyfikacji głosu z nagrania
 • nakreślenie charakterystyki postaci na tle jej głosu
 • przeprowadzenie sposobu mówienia osoby z nagrania
 • dokonanie analizy płci nagranej osoby oraz liczby osób z nagrania
 • zabezpieczenie nagrania porównawczego zarejestrowanego na miejscu lub też w terenie
 • wykonanie charakterystyki wypowiedzi zarejestrowanych w nagraniu osób
 • określenie wszelkich anomalii toru głosu i akustyki

Badania fonoskopijne wykorzystywane podczas rozpraw sądowych to:

 • rozprawy o ustalenie rozłączności majątkowej
 • rozprawy separacyjne
 • rozprawy rozwodowe
 • posądzenia o kradzieże
 • posądzenia o groźby karalne
 • posądzenia o podżeganie do czynu karalnego
 • podejrzenia rozmów o planowaniu przestępstw
 • podejrzenia korupcyjne
 • podejrzenia prowadzenia przestępczości zorganizowanej
 • podejrzenia handlu narkotykami
 • sprawy o handel używkami
 • łamanie zakazu handlu dopalaczami
 • sprawy związane z przemytem
 • podejrzenia naruszenia kodeksu handlowego
 • podejrzenia przestępstw finansowych
 • wszczynanie fałszywych alarmów bombowych, pożarowych,
 • fałszywe alarmowanie pogotowia ratunkowego oraz gazowego i energetycznego

 

Fonoskopię wykorzystuje się przede wszystkim do:

1. Analizy nagrań cyfrowych i analogowych
- analiza nagrań przygotowanych z zastosowaniem urządzeń zapisujących dźwięk,
- przygotowywanie parametrów urządzeń nagrywających,
- odtwarzanie nagrań usuniętych z zapisu cyfrowego.

2. Cyfrowego przetwarzania nagrań
- zmiana formatu nagranych plików,
- określenie powodu zakłóceń nagranego dźwięku,
- usuwanie znalezionych zakłóceń.

3. Transkrypcji nagranych dźwięków
- przygotowanie stenogramów oraz spisanie audio dokumentów oferowane w przeróżnych językach,
- przepisanie nagrań z dużymi zakłóceniami.

4. Pisemnego poświadczenia wiarygodności nagrań
- sporządzanie oscylogramów, spektrogramów i wielu innych,
- ocena autentyczności, jedności i nierozerwalności nagrań analogowych.

5. Rozpoznawania głosów
- poświadczenie lub zaprzeczenie tożsamości głosu,
- przeprowadzanie analizy porównawczej próbek mowy i wskazanie podobieństw lub ich braku w cechach akustycznych,
- zliczenie liczby głosów biorących udział w nagraniu,
- pobranie i zabezpieczenie materiału porównawczego

6. Wykonywania profilu psycholingwistycznego danego głosu
- sporządzenie profilu psychologicznego głosu mając do dyspozycji analizę indywidualnych cech mowy, barwy głosu, akcentu, bogactwa słownictwa i tym podobnych,
- zbadanie stanu psychicznego osoby w momencie wykonywania nagrania.

7. Przeprowadzania nagrań w nietypowych lub patologicznych warunkach
- ludzi będących pod wpływem substancji odurzających, alkoholu, leków i wielu innych,
- w sytuacjach zagrożenia życia,
- w wypadku pojawienia się patologii anatomicznych oraz funkcjonalnych toru głosowego.

8. Sporządzenia pełnej dokumentacji dla przewodów sądowych
- przygotowania dokumentacji dowodowej wskazanej po korekcie sądu,
- sporządzenie całościowej dokumentacji badania fonoskopowego,
- udzielanie konsultacji tyczących się niezbędnego sprzętu oraz warunków do wykonania nagrania.

9. Nagrania mowy wykorzystuje się i w sprawach karnych i cywilnych:
- nadużycia finansowe,
- groźby karalne,
- nakłanianie do dokonania czynu zabronionego,
- przestępstwa związane z przestępczością zorganizowaną,
- sprawy rozwodowe,
- naruszenie dóbr osobistych,
- nieprawdziwe alarmy.

Fonoskopia analizuje i nagrania cyfrowe i analogowe. Nagrania te wykonuje się z pomocą różnych urządzeń podsłuchowych oraz pozostałych urządzeń wyposażonych w funkcję rejestracji dźwięku. Takimi urządzeniami są dyktafony, telefony komórkowe, kamery video i inne.


Badania fonoskopowe obejmują także obróbkę cyfrową nagrań. Daje ona możliwość na konwersję formatu plików, określenie występujących zakłóceń, albo zniekształceń dźwięku.


Osoba zajmująca się fonoskopią przeprowadza transkrypcję nagrań, czyli odsłuch zapisanego nagrania i spisanie usłyszanych wypowiedzi. Transkrypcję może przeprowadzić w różnych językach. W zrozumieniu głosów nawet z niezwykle zniekształconego nagrania pomocne są stosowne urządzenia i oprogramowanie.


Analiza akustyczno - pomiarowa oraz wizualna służy przede wszystkim do potwierdzenia autentyczności wykonanego nagrania. Wyniki analizy mogą być przedstawione jako oscylogramy, czy też spektrogramy. Dodatkowo wykorzystywana jest także audytywna i akustyczna analiza nagrania. Jest ona stosowana w celu potwierdzenia lub też zaprzeczenia autentyczności, ciągłości oraz integralności wszystkich nagrań zarejestrowanych na taśmach, czy też kasetach.


Identyfikowanie głosów jest niezbędne, jeśli chodzi o sprawy związane z groźbami karalnymi, porwaniami, dochodzeniami korupcyjnymi, podejrzeniami o podżeganie do czynu karalnego, przestępstwa zorganizowane, sprawy rozwodowe oraz sprawy o naruszenie dóbr osobistych i materialnych. Fonoskopia musi w takim wypadku potwierdzić tożsamość nagranych głosów lub też zaprzeczyć jej. Porównuje się zabezpieczone próbki głosów z tymi zabezpieczonymi w materiale dowodowym. Fonoskopia jest w stanie określić ilość osób, jaka to bierze udział w nagraniu.


Fonoskopia pozwala również na opracowywanie psycholingwiostycznego profilu osoby, jakiej głos jest badany. Taki profil sporządza się biorąc pod uwagę indywidualne cechy mowy, głosu, akcentu, dialektu, zasobu słownictwa, poprawności stosowania języka, jego bogactwa, ekspresji głosu oraz różnorodności składniowej.


Prokuratura oraz organy ścigania korzystają z fonoskopii jeśli chodzi oprzeprowadzenie badań nagrań mowy osób, jaka to była zarejestrowana w ściśle określonych albo nietypowych warunkach. Ważne są tutaj przede wszystkim nagrania mowy pod wpływem środków odurzających, napojów alkoholowych, leków posiadających charakter odurzający i wielu innych. Trzeba tutaj wymienić sytuacje zagrożenia życia i patologie anatomiczne i funkcjonalne toru głosowego. 

Każdy kto zajmuje się fonoskopią, opracowuje materiały na potrzeby policji i sądów, przygotowuje odpowiednią dokumentację wykonanych czynności, jak i także udziela konsultacji w kwestii sprzętu, na jakim zostało wykonane nagranie oraz samych warunków w jakich miało ono miejsce.  

WYSZUKAJ W SERWISIE:
Szukaj
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Ekspertyzy Fonoskopijne i Audiowizualne wykonywane są przez wybitnych ekspertów kryminalistyki z uprawnieniami biegłych sądowych.

Ekspertyzy wykonujemy na potrzeby organów procesowych (Prokuratura, Policja, Sądy) oraz dla osób prywatnych.
 

KONTAKT Z NASZYM KONSULTANTEM
Masz jeszcze jakieś wątpliwości?
Telefon do konsultanta w sprawie ekspertyz oraz informacje o ekspertyzach:

BIO GEN

Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych

ul. Mickiewicza 63

01-625 Warszawa

Tel. kom: 0-501 743 972
Tel. (022) 669 36 97

Biuro czynne:

Pon-Pt w godz. 9-15